EmbraceLove

About courage/ Om mot til å fortelle hvem jeg er

om mot til å fortelle hvem jeg er Apr 25, 2023
Hvem er jeg, hvilke ferdigheter har jeg og hvordan kan jeg tjene deg på best mulig måte?

Hvem er jeg, hvilke ferdigheter har jeg og hvordan kan jeg tjene deg på best mulig måte?

(english below) 

For meg har det vært en utfordring å dele om meg selv, eller i det minste pleide det å være slik. 

Selv å dele mine faglige ferdigheter har vært utfordrende. Jeg var redd folk skulle tenke at jeg var selvopptatt eller en "skrytepave".

Det har gjort meg til en veldig privat person. Jeg liker fremdeles ikke å snakke om mitt privatliv med andre. 

Jeg tenkte, og kan fortsatt tenke, det er nok om folk vet hva jeg kan gjøre for dem, og ikke så viktig å vite så mye om hvem jeg er. 

Dette kommer fra et sted inni meg som er redd for å bli baksnakket, og kan får meg til å skamme meg

"Du skal ikke tro du er noe", er en veldig stor del av meg, som jeg har "arvet" fra det kollektive feltet jeg er en del av. Det er som et mantra, som mange mennesker jeg kjenner har blitt fortalt hele livet. Og, det kommer også fra mine tidligere liv.

Denne helgen deltok jeg på en biodanza-workshop, hvor temaet var «The Tree of desires» med herlige Maira Martinez fra Canada.

Den dagen det startet, fredag ​​kveld, fikk jeg en allergisk reaksjon pga pollen. Nesen, øynene og halsen klødde,  og jeg hadde ingen energi. Jeg måtte holde meg hjemme.

Samme kveld hadde min Tao lærer, Master and Dr. Zhi Gang Sha,en Kuan Yin workshop. Alle som deltok fikk en "download", en skatt til hjertet, "Kuan Yins kjærlighet". Det er som om sterk, helbredende energi kommer til hjertet ditt og vil forbli der resten av livet. Det eneste jeg trenger å gjøre er å be den slå seg på, gi meg helbredelse og være takknemlig. Vi ble også bedt om å hente et glass vann, og Master Sha lastet ned energi helbredende energi til vannet (Tao-vann), og ba oss drikke det. 

Umiddelbart følte jeg meg rolig, og som magi forsvant de allergiske reaksjonene mine. Senere samme kveld var jeg vitne til at noen fikk en skatt for mot til å tjene, og de ga oss en velsignelse med denne skatten. Jeg følte en dyp fred. Hjeret åpnet seg og det føltes nesten som om det skulle sprenges. 

Dagen etter ankom jeg fornøyd biodanza-workshopen. Resten av helgen følte jeg en dyp tilknytning til Kuan Yin, og kunne kjenne henne både hjertet og rundt meg. Jeg følte meg så elsket, så trygg og følte at hjertet mitt vibrerte lys til alle, inkludert meg selv.

På siste dag, under delingen, skjedde det noe magisk med meg. Først kjente jeg en dyp fred og stillhet inni meg. Jeg følte ingen behov for å dele, bare lyttet til de andre. Så, som om det ikke var min egen stemme som snakket, men Kuan Yin gjennom hjertet mitt, fortalte jeg publikum historien jeg fortalte dere her. Og også at jeg er en “Kuan Yin lineage holder". WOW.

Dette var første gang jeg noensinne, på nesten ett og et halvt år, har fortalt noen "utenforstående" om dette. Bortsett fra noen få som har fått en Kuan Yin healing - blessing fra meg. Jeg har følt meg så sjenert, og vært så redd for at folk skulle gjøre narr av meg og til og med tro at jeg var gal. I stedet kom mange til meg og takket for deling, var nysgjerrige og ville vite mer.

Jeg åpnet døren, og er veldig, veldig glad. Jeg kan ikke takke Kuan Yin. Tao Kilden og Mester Sha nok for denne gaven. Jeg er også veldig, veldig takknemlig for Maira, som åpnet døren og ønsket meg velkommen, selv om jeg ikke deltok den første dagen. Jeg har nå mot til å fortelle deg alt om hvilke faglige ferdigheter og åndelige sjel-helbredende gaver jeg har mottatt, og hvordan jeg kan tjene deg på den beste måten.

Hvem er Kuan Yin (Guan Yin)? Kjent av mange navn på tvers av mange kulturer, er Kuan Yin frekvensen av guddommelig medfølelse og barmhjertighet hvis hjerte ubetinget tjener alle sjeler gjennom hellig tjeneste. På kinesisk oversettes navnet hennes til "den som oppfatter verdens rop om hjelp." På denne tiden trenger menneskeheten mer medfølelse. Jeg vil fortelle deg mer om henne og hennes makt i et annet innlegg.About having courage to tell who I am

Who am I, really, privately and professionally?

What skills do I have and how can I best serve others?

For me, sharing about myself has been a challenge, or at least it used to be.

Even sharing my professional skills has been challenging. I was afraid people would think I was self-absorbed or a "bragging pope". 

It has made me a very private person. I still don't like to talk about my private life with others. I thought, and can still think, it is enough if people know what I can do for them, and not so important to know so much about who I am. This comes from a place inside me that is afraid of being gossiped about, and can make me feel ashamed

"You shouldn't think you are anything", is a very big part of me, which I have "inherited" from the collective field I am a part of. It's like a mantra, which many people I know have been told all their lives. And, it also comes from my past lives.

This weekend I attended a biodanza workshop, where the theme was "The Tree of desires”.  with lovely Maira Martinez from Canada. The day it started, Friday evening, I had an allergic reaction due to the pollen. My nose, eyes and throat itches and I had no energy. I had to stay at home. 

That same evening my Tao teacher, Master and Dr. Zhi Gang Sha, held a Kuan Yin workshop. Everyone who attended received a "download", a treasure to the heart, "Kuan Yin's Love". It is as if strong, healing energy comes to your heart and will remain there for the rest of your life. All I need to do is ask it to turn on, give me healing and be thankful. We were also asked to get a glass of water and Master Sha downloaded energy healing energy into the water (Tao water) and told us to drink it.

Immediately I felt calm and like magic my allergic reactions disappeared. Later that evening I witnessed someone receive a treasure for courage to serve and they gave us a blessing with this treasure. I felt a deep peace, the heart opened and felt like it was going to explode.

The next day I happily arrived at the biodanza workshop. I felt a deep connection to Kuan Yin, and could feel her both in my heart and around me. I felt so loved, so safe and felt my heart vibrate light to everyone, including myself. 

On the last day, during the sharing, something magical happened to me. At first I felt a deep peace and stillness within me. I felt no need to share, just listened to the others. Then, as if it were not my own voice speaking, but Kuan Yin through my heart, I told the audience the story I told you here. And also that I am a Kuan Yin lineage holder. WOW.

This was the first time I have ever, in almost a year and a half, told any "outsider" about this. Apart from a few who have received a Kuan Yin healing - blessing from me. I have felt so shy, and been so afraid that people would make fun of me and even think I was crazy. Instead, many people came to me and thanked me for sharing, were curious and wanted to know more.

I opened the door and am very, very happy. I cannot thank Kuan Yin. Tao Source and Master Sha enough for this gift. I am also very, very grateful to Maira who opened the door and welcomed me, even though I did not attend the first day. I now have the courage to tell you all about the professional skills and spiritual soul-healing gifts I have received and how I can best serve you.Om du ønsker å bestille en time med meg kan du gjøre det her. Hvis du er usikker eller har noen spørsmål kan du bestille en gratis forsamtale. Slik kan vi sammen finne ut om og hvordan jeg kan hjelpe deg. 

Hilsen Line 

Kontact meg her

Let 2024 be the year of the Greatest Forgiveness

Dec 29, 2023