Embrace the helpers

Courses and  workshops 

- for love peace and harmony to all souls

English below)

Three workshops - one journey. 

Femininity and Masculinity - or embracing yin and yang 

Du inviteres til en reise der vi dypdykker i vår feminine og maskuline - eller yin og yang - side og forener dem som den enheten de egentlig er. Vi danser vår sensitive, sensuelle og seksuelle kraft, for å skape helhet og balanse i oss selv. Slik kan vi også bli en kraft som hjelper våre omgivelser til mer kjærlighet, fred og harmoni.

Vi dykker inn i temaene over fire dager, delt på tre helger. 

Biodanza er den overordnede metoden, mens elementer fra eldgammel Tao visdom, meditasjon og teknikker får plass for å hjelpe oss på reisen. 

Du kan bli med på alle helgene, og få med deg hele reisen. 

Eller du kan bli med en gang eller to. Alle gangene står fint alene, og du vil garantert få en fin reise uansett. 

Den siste helgen er en sammenhengende workshop. Det er begrenset plass, max 15 pr gang. 

 

Dager, tid og tema for vivencia: 

Lørdag 15. april kl 10.30 til 17.30; Feminine Power, or Yang in Yin 

Lørdag 20 mai  kl 10.30 til 17.30; Masculine sensitivity,  or Yin in Yang

Lørdag 17 juni  kl 10.30 til 17.30; Feminine and Masculine connection 

Søndag 18 juni  kl 11.30 til 15.00; The Power of we - celebration 

Important: The last weekend is one workshop. 

 Dette er en dyp reise inn i vår feminine og maskuline side, der vi lar oss forføre av de mysteriene som ligger i dette. Når vår feminine og maskuline side, eller yin og yang, er i harmoni og balanse, vil vår fysiske og mentale helse, emosjoner og spiritualitet ha balanse.  Dette gir rom for nye opplevelser, erfaringer og muligheter som kan endre livet vårt totalt. 

Biodanza er et fantastisk verktøy for å komme i kontakt med deg selv og alle aspekter av livet; vitalitet, seksualitet, kreativitet, kjærlighet og transcendens, gjennom musikk, bevegelse og tilstedeværelse sammen med andre.

Tao Wisdom lar oss berøre sjelen, hjertet, tankene og bevisstheten, energi og kropp. (Soul, Heart, Mind, Energy and Body), slik at vi kan heles på alle plan; fysisk, mentalt, emosjonelt og spirituelt. 

Meditasjon og indre øvelser skaper ro og tillit til prosessen du er i. 

 

Adresse: Soon Energy Center, Kolåsveien 30, 1555 Son

 Pris og betaling: 

 Kr 2750,- for alle tre helgene/dagene. 

Kr 850,- for dag workshopene 15. april og 20.mai

Kr 1400,- for helgen 17. og 18. juni 

 Merk med “biodanzaws” og dagene du har betalt for. 

 Du kan reservere din plass; kr 300,- i depositum.  merk med “dep.biodanzaws”.

Påmelding t https://www.linevivianlyng.no/offers/YzyJZKU4

Du kan også betale på vipps 133 144 (terapeutene på høyden)

Depositumet betales ikke tilbake, men trekkes fra på resten av betalingen. 

Studenter får 20 % rabatt. Det kan hende dere må vise studentbevis. 

Resterende sum betales på VIPPS eller bank senest tre dager før workshopen starter. Du får en påminnelse om dette noen dager før. Fristen for å melde avbud er det samme, altså tre dager før workshopen. 

Husk: Kun 15 plasser, så viktig å vise respekt for at andre kan få plassen din om du ikke kan bli med. 

 Hvem kan delta? Workshopen er åpen for alle, uansett hvem du er eller kommer fra. Det er en fordel om du allerede har vært med på noen biodanza-klasser før eller jobbet med din egen spirituelle reise på andre måter, men det er ikke noe must. Det som er viktig er at du har indre kapasitet og ønske om å gå dypt inn i deg selv, ha kontakt med andre på et dypere plan og kan regulere deg selv. 

 Ta kontakt med meg på tlf 92839642 eller mail: [email protected]  dersom du ønsker å være med, men er usikker på om dette kan passe for deg. 

 Det samme gjelder om du har andre spørsmål eller ting du ønsker å ta opp. 

 

Lærer er Line Vivian Lyng.

Hun er sertifisert biodanza lærer fra Norsk Biodanzaskole og har undervist i biodanza siden 2014. 

Hun er også sertifisert Tao soul healing practitioner, yogalærer, somatic bodywork practitioner/kroppsterapeut og SE traumeterapeut. I tillegg er hun klinisk sosionom og har jobbet som terapeut og behandler med mennesker med ulike livskriser siden 1990. 

Hennes egen spirituelle reise, eller indre reise, startet da hun var ung jente. Som student på 80 tallet fikk hun interesse for meditasjon og yoga, og siden har det gått slag i slag. Dette er en reise som aldri slutter, da det er mange lag og mange liv å reise i. Det viktigste er å la det bli en spennende, morsom og givende reise, selv om vi møter på utfordringer på veien. 

 

Velkommen til denne reisen. 

 Jeg gleder meg! - Hilsen Line 
English: 

 Femininity and Masculinity - or embracing yin and yang 

You are invited to a journey where we dive deep into our feminine and masculine - or yin and yang - side and unites them as the unity they really are.

We dance our sensitive, sensual and sexual power, to create wholeness and balance within ourselves. In this way we can also become a force that helps our surroundings to more love, peace and harmony.

 We dive into the themes over four days, divided into three weekends.

Biodanza is the overarching method, while elements of ancient Tao wisdom also find a place to help us on our journey.

Meditation and inner work creates peace of mind and trust to the process. 

 You can join the hole journety or one or two workshops, It will be a wonderful journey anyway, 

Space is limited, maximum 15 per time. so it is important that you tell which workshops you will j

 

Days, time and theme: 

Saturday, April 15, 10:30 a.m. to 5:30 p.m.; Feminine Power, or Yang in Yin

Saturday May 20, 10:30 a.m. to 5:30 p.m.; Masculine sensitivity, or Yin in Yang

Saturday June 17, 10:30 a.m. to 5:30 p.m.; Feminine and Masculine connection

Sunday June 18, 11:30 a.m. to 3:00 p.m.; The Power of we - celebration 

(June 17. and 18. is one workshop. If you just can come one day please ask if there is space) 

 This is a deep journey into our feminine and masculine side, where we allow ourselves to be seduced by the mysteries that lie within. Both parts are equally important and when there is harmony and balance in these aspects of us, our life will also be in balance and harmony. We will not only strengthen our physical and mental health, but also emotions and spirituality will balance and make room for new experiences, experiences and opportunities that can change our life completely.

 This means that we contact all aspects that are important for a good life. In biodanza there is vitality, sexuality, creativity, love and transcendence. In Tao Wisdom it is everything that touches the soul, heart, mind and consciousness, energy and body. (Soul, Heart, Mind, Energy and Body).

 Address: Soon Energy Center, Kolåsveien 30, 1555 Son

Price: 

NOK 2,750 for all three weekends 

NOK 850 for the day workshops on April 15 and May 20

NOK 1,400 for the weekend of 17 and 18 June

 Enrollment  https://www.linevivianlyng.no/offers/YzyJZKU4

 You can reserve your space; NOK 300 as a deposit. Mark with "dep.biodanzaws". The deposit is non-refundable but will be deducted from the rest of the payment

Students and minimum pensioners receive a 20% discount. You may have to show your student ID.

The remaining sum is paid at VIPPS 133 149 (Terapeutene på Høyden), or pay from your bank: no later than three days before the workshop starts. You will receive a reminder of this a few days before. The deadline for canceling is the same, i.e. three days before the workshop.

Remember: Only 15 places, so it's important to show respect that others can get the place if you can't join.

 You can of course also pay for the entire trip, or the days you want to join. Then mark with "biodanzaws" and the days you have paid for.

 Deposit kr 300 Nkr 

Enrollment here

( You can also use VIPPS 133 149 (Terapeutene på Høyden - mark "bdwsdep") 

 Who can participate? 

The workshop is open to everyone, no matter who you are or where you come from. It is an advantage if you have already taken part in some biodanza classes before or worked on your own spiritual journey in other ways, but it is not a must. What is important is that you have the inner capacity and desire to go deep into yourself, have contact with others on a deeper level and be able to regulate yourself.

 Contact me on tel. +4792839642 or email [email protected]  if you would like to join, but are not sure if this might suit you.

The same applies if you have other questions or things you want to raise.

 

 The teacher is Line Vivian Lyng. 

She is a certified biodanza teacher from the Norwegian Biodanza School and has been teaching biodanza since 2014.

She is also a certified Tao soul healing practitioner, yoga teacher, somatic bodywork practitioner/body therapist and SE trauma therapist. In addition, she is a clinical social worker and has worked as a therapist and treats people with various life crises since 1990.

Her own spiritual journey, or inner journey, started when she was a young girl. As a student in the 80s, she became interested in meditation and yoga, and since then things have gone from strength to strength. This is a journey that never ends, as there are many layers and many lives to travel in. The most important thing is to let it be an exciting, fun and rewarding journey, even if we encounter challenges along the way.

 Warm welcome to join parts of the journey.

 Love from Line 

You can read more about each workshop further down: 

 

Meld deg på her / Enrollment
Her kan du melde deg på workshop